کسب درآمد فوق العاده با سرمایه اندک

کسب سود بهمراه واریز اتومات هر 10 روز یکبار

شروع آموزش

پیشنهاد ما برای سرمایه گذاری

پلن های ویژه برای سرمایه گذاری

saham1

سهام 1

سود خالص : 10 درصد
0.2 دلار
قیمت سهام:2 دلار 
 سود کل:2.202 دلار
مقدار واریز سهام در هر 10 روز : 
0.734 دلار 
 مدت زمان سرمایه گذاری:30 روز

مشاهده و خرید

saham2

سهام 2

سود خالص : 11 درصد
0.33 دلار
قیمت سهام:3 دلار 
 سود کل:3.33 دلار
مقدار واریز سهام در هر 10 روز : 
1.11 دلار 
 مدت زمان سرمایه گذاری:30 روز

مشاهده و خرید

saham3

سهام 3

سود خالص : 12 درصد
0.48 دلار
قیمت سهام:4 دلار 
 سود کل:4.482 دلار
مقدار واریز سهام در هر 10 روز : 
1.494 دلار 
 مدت زمان سرمایه گذاری:30 روز

مشاهده و خرید

saham4

سهام 4

سود خالص : 13 درصد
0.65 دلار
قیمت سهام:5 دلار 
 سود کل:5.652 دلار
مقدار واریز سهام در هر 10 روز : 
1.884 دلار 
 مدت زمان سرمایه گذاری:30 روز

مشاهده و خرید

 سهام 1 ↔ %10 سود خالص ↔ واریز اتومات هر 10 روز یکبار (3 نوبت)قیمت سهام:2 دلار

 سهام 2 ↔ %11 سود خالص ↔ واریز اتومات هر 10 روز یکبار (3 نوبت)قیمت سهام:3 دلار

 سهام 3 ↔ %12 سود خالص ↔ واریز اتومات هر 10 روز یکبار (3 نوبت)قیمت سهام:4 دلار

 سهام 4 ↔ %13 سود خالص ↔ واریز اتومات هر 10 روز یکبار (3 نوبت)قیمت سهام:5 دلار